Energie

AIR HOUSE je koncipován jako energeticky nulový dům. Veškerou energii získává ze slunečního záření. Koncepce reaguje na odlišné klimatické podmínky západního pobřeží USA a České republiky. Při výběru technologií bylo hlavním hlediskem jednoduché a přirozené fungování domu, které by vyhovovalo potřebám a možnostem zvolené cílové skupiny.

Pohled na AIR House z ptačí perspektivy, na dřevěné konstrukci pergoly jsou uméstěné tři řady fotovoltaických kolektorů

Fotovoltaický systém

Fotovoltaický systém AIR House je složený ze 33ks monokrystalických panelů o jmenovitém výkonu 185 Wp a celkovém výkonu 6,105 kWp. FV panel pracuje optimálně s účinností 14,5% při pracovní teplotě 25˚C. Jedná se o fotovoltaický systém GRID ON od firmy SunnyWatt.
FV panely jsou umístěny na kovové konstrukci nad stínicími žebry „canopy“ s jižní orientací v 5 řadách ve sklonu 10°. Na střeše jsou vytvořena 3 panelová pole po 11 panelech zapojených do série. Panelová pole budou paralelně spojena v rozvaděči RDC umístěném v technologické části domu, kde jsou panely jištěny proti nadproudům jističi a atmosférickému přepětí svodičem přepětí. Stejnosměrné napětí je transformováno na střídavé napětí (60Hz) pomocí střídače SMA Sunnyboy 5000-US. Střídač hledá optimální bod výkonu na volt-ampérové charakteristice, čímž se optimalizuje maximální možný výkon FVE. Životnost FV panelů včetně střídače je projektována na dobu cca 25-30 let.
Veškerá elektrická energie bude v Kalifornii dodávána do sítě v solárním městečku. V ČR bude elektrická energie primárně napájet spotřebiče v domě a přebytky budou vykupovány formou „zeleného bonusu“. V ČR bude možnost přeměnit PV systém na HYBRIDNÍ a využívat  záložní baterie. Dům se tak stane energeticky nezávislým na distribučních sítích. Bude možné testování domu, který je částečně či plně nezávislý na dodávkách elektrické energie z rozvodné sítě.

Řez tepelným výměníkem s popisem jednotlivých částí

Vzduchotechnická soustava

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu a minimalizuje tepelné ztráty při větrání, které u běžných rodinných domů představují až 40 % celkové ztráty objektu. V AIR House je kvalita vnitřního vzduchu zajištěna teplovzdušnou větrací jednotkou Duplex RB4 EC ATREA. V podmínkách České republiky bude po většinu roku dům větrán přirozeně. Pro zimní období a pro účely soutěže bude využívána rekuperace odpadního tepla. Cirkulačním vzduchem budou také upravovány tepelně-vlhkostní parametry vnitřního vzduchu při nedostatečném výkonu sálavých stropních panelů REHAU. Teplovzdušná  větrací jednotka je napojena na nadřazenou regulaci a inteligentní řízení domu se shromažďováním dat. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo vzduch – voda Altherma LT (Low Temperature split) DAIKIN odebírající nízkopotenciální energii z okolního vzduchu.

.Schema ohřevu vody.

Solární systém

Solární systém slouží k přípravě teplé vody a přitápění v AIR House. Skládá se ze dvou plochých lyrových solárních termických kolektorů KPG1 REGULUS od firmy Regulus. Sluneční záření prochází solárním sklem a zachytává se na účinném selektivním absorbéru. Plocha kolektoru je 2,39 m2. Kolektory jsou umístěny na nadstřešní konstrukci domu s jižní orientací a sklonem 25°. Tepelná energie získaná ze solárních kolektorů je distribuována do integrovaného zásobníku tepla IZT ATREA (Atrea). Navržený solární systém umožní 100% pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody během soutěže. V klimatických podmínkách střední Evropy pokrývají solární systémy 50-60% roční potřeby teplé užitkové vody v běžné domácnosti (100% v letním období a 10% v zimě). V období s nízkou intenzitou slunečního svitu bude ohřev teplé užitkové vody doplněn tepelným čerpadlem.

Výkres, řez kořenovou čistírnou

Kořenová čistírna

Odpadní vody z domu se svádí (čerpadlo WILO) do venkovního dvoukomorového septiku, odkud jsou po zbavení mechanických částí přečerpány kalovým čerpadlem WILO do biočistírny odpadních vod.  Kořenová čistírna odpadních vod zajišťuje čištění tzv. šedé vody (odpadní voda z umyvadla, dřezu, sprchy, myčky a pračky). Dům je vybaven umělým mokřadem, kde přes kořenový systém bahenních rostlin pomalu protéká voda. Mikroorganismy žijící v kořenovém systému rozkládají a vážou na sebe nečistoty. Bahenní rostliny jsou osázeny ve štěrku, což minimalizuje výpar vody a zabraňuje usídlení hmyzu. Přečištěná voda se využívá pro závlahu.

Umyvadlová baterie Axor Starc Organic

Úspora vody

Běžná umyvadlová baterie spotřebuje 13 litrů vody za minutu. V koupelně AIR House používáme umyvadlovou baterii Axor Starck Organic (Hansgrohe), která má dvě polohy pro nastavení intenzity proudu (3,5 l/min a 5 l/min). Díky EcoSmart technologii - příměsi vzduchu a speciálnímu omezovači průtoku je i při malé spotřebě vody proud dostačující pro důkladné namočení rukou. Baterie šetří nejen vodu, ale i suroviny a zdraví. Tělo je duté, čímž je minimalizován spotřebovaný materiál a tím i energie. Oddělený vodní proud brání přímému kontaktu vody s tělem baterie. Pitná voda se tak nedostane do styku s olovem a niklem.